Vadovaudamasi Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48, 13 punktu, viešai skelbiu Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitą ir pateikiu svarstyti Mokyklos tarybai.

Vadovaujantis minėtais nuostatais, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai (rašyti el. paštu info@gamtininkucentras.lt). Mokyklos taryba per 15 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalininkų susirinkimui). Susipažinusi su Mokyklos tarybos įvertinimu, metų veiklos ataskaitą svarsto ir įvertina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkų susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo. Mokyklos vadovas dalyvauja svarstant jo metų veiklos ataskaitą.

2023 m. direktoriaus G. Oliškevičiaus veiklos ataskaita

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktorius Gintaras Oliškevičius

Ataskaita paskelbta 2024-01-15

2022 m. direktoriaus G. Oliškevičiaus veiklos ataskaita

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktorius Gintaras Oliškevičius

Ataskaita paskelbta 2023-01-16

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro ugdymo(si) organizavimo ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro 2023 m. nuostatai

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Vidaus tvarkos taisyklės

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas.

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.

Mokiniu pasiekimu vertinimo, įsivertinimo bei asmenybes ugties matavimo tvarka

          1 priedas – JGC mokinių pasiekimų apskaitos forma

          2 priedas – Ugdytinio pasiekimų fiksavimo lapas

          3 priedas – Baigimo pažymėjimas

          4 priedas – Ugdytinių kompetencijų – ugties vertinimo lentelė

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Mokinių elektroninės apskaitos tvarkos aprašas

Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS