Vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-24 įsakymu Nr. A-490, Rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, patvirtintomis 2023-08-29, ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų kokybės vadybos sistemos, paremtos bendruoju vertinimo modeliu, įgyvendinimo tvarkos 10.2 punktu, 2023 m. gruodžio 29 d.  centro direktoriaus įsakymu Nr. V-96, Inga Ivanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui paskirta atsakinga už veiklos kokybės įsivertinimo planavimą ir organizavimą, veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano įgyvendinimą, vidinę ir išorinę komunikaciją su suinteresuotomis šalimis, bei sudaryta Veiklos kokybės pagal BVM įsivertinimo grupė:

  1. Veiklos kokybės pagal BVM įsivertinimo grupės vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Repšienė – atsakinga už efektyvų grupės darbo organizavimą, duomenų saugumo užtikrinimą ir tyrimo etikos principų laikymąsi, savalaikį veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos bei veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano pateikimą,
  2. Veiklos kokybės pagal BVM įsivertinimo grupė: būrelio mokytoja Jūratė Ancikienė, būrelio mokytoja Inga Vasiliauskienė, duomenų administratorė Roma Repečkienė – atsakingą už tinkamų veiklos kokybės įsivertinimo duomenų rinkimo, analizės metodų ir procedūrų pasirinkimą, duomenų surinkimą, analizę ir vertinimą, veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos bei veiklos tobulinimo pasiūlymų parengimą ir aptarimą su suinteresuotomis šalimis, veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano parengimą.

Planuojama iki 2024 m. vasario 29 d. atlikti veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu ir iki 2024 m. kovo 29 d. parengti veiklos tobulinimo planą.